Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-07

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (dokumenty PDF, skany dokumentów),

 • brak opisów alternatywnych do zdjęć, załączników i skanów,

 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • pliki wytworzone przez inne podmioty przekazane do publikacji w formie skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-23

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Spałek.

 • E-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl

 • Telefon: 32 476 82 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie

 • Adres: 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 3

 • E-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl

 • Telefon: 32 284 84 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE (siedziba główna), ul. Zawadzkiego 3, 42-693 Krupski Młyn

 • dostęp do pomieszczeń głównej siedziby z głównego wejścia jest zapewniony dla osób niepełnosprawnych; drzwi główne umożliwiają swobodne wejście do pomieszczeń instytucji,

 • przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych - brak wydzielonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

 • w pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych - tablicy nawigującej,

 • korytarz umożliwia swobodny dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych; wewnątrz budynku brak schodów i wind,

 • w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (czasowo niedostępna),

 • brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku,

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

 • do pomieszczeń GOKSiR-u można wchodzić z psem asystującym,

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

KLUB W ZIĘTKU, Ziętek 2, 42-693 Ziętek

 • Dostęp do wejścia głównego nie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami (do wejścia prowadzą schody bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, brak oznacz pierwszego i ostatniego schodka),

 • W pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych – tablicy nawigującej

 • W pobliżu brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Drzwi wejściowe do Klubu szklane.

 • Brak toalety dla niepełnosprawnych. Do toalety prowadzą wąskie schody utrudniające swobodne wejście.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Do pomieszczeń Klubu można wchodzić z psem asystującym.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

DOM KULTURY W POTĘPIE, ul. Tarnogórska 4A, 42-693 Potępa

 • Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest możliwy dzięki podjazdowi, wyposażonemu w poręcz, od strony Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • Przed budynkiem, znajduje się parking dla samochodów osobowych – brak wydzielonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych – tablicy nawigującej

 • W budynku na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (dostęp od strony Ochotniczej Straży Pożarnej)

 • Wewnątrz budynku znajdują się schody (bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych); budynek nie posiada wind

 • Obsługa petentów niepełnosprawnych ruchowo jedynie na sali głównej Domu Kultury (wejście od strony Ochotniczej Straży Pożarnej).

 • Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Do pomieszczeń Domu Kultury można wchodzić z psem asystującym.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

HALA SPORTOWA, ul. Dąbrowskiego 2A, Krupski Młyn

 • Dostęp do pomieszczeń Hali Sportowej w Krupskim Młynie z głównego wejścia zapewniony jest dla osób niepełnosprawnych. Drzwi główne budynku umożliwiają swobodne wejście do pomieszczeń budynku.

 • W pobliżu brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (najbliższe przy sąsiadującej z halą Szkole Podstawowej)

 • W pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych – tablicy nawigującej

 • Korytarze umożliwiają swobodny dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku brak schodów i wind.

 • W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 • Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Do pomieszczeń Hali Sportowej w Krupskim Młynie można wchodzić z psem asystującym.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • strona internetowa jest dostępna w przeglądarkach internetowych,

 • stronę internetową da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki,

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

 • strona umożliwia powiększania i zmniejszania czcionki,

 • strona umożliwia zmianę kontrastu.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny