Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin korzystania z Hali Sportowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ  W KRUPSKIM MŁYNIE


Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego REGULAMINU.
1. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w  godzinach 08:00 - 21:00 (przy czym w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godz 8:00 -15:00 z hali korzysta szkoła) a w soboty od 08:00 - 16:00.
2. Korzystanie z hali sportowej odbywa się wg harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora GOKSiR, który ma prawo do jego zmian.
3. Korzystać z hali sportowej mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne pod opieką osoby pełnoletniej, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu opłaty według obowiązującego cennika i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
4. Zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych korzystających z hali mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela/instruktora/trenera, który ponosi odpowiedzialność za grupę.
5. Za bezpieczeństwo korzystających z hali i przestrzeganie regulaminu hali odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
6. Korzystanie z hali dozwolone jest jedynie w stroju sportowym i zmiennym, czystym obuwiu sportowym (nie pozostawiającym śladów na podłożu hali sportowej).
7. W hali sportowej i szatniach należy zachować czystość i porządek.
8. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i  porządkowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali.
9. Osoby pełnoletnie korzystające z hali we własnym zakresie montują i demontują dodatkowe wyposażenie hali tj. słupki i siatki do siatkówki, bramki z zachowaniem należytej staranności i dbałości o sprzęt. Osoby niepełnoletnie montują i demontują sprzęt tylko pod nadzorem opiekuna, nauczyciela czy trenera.
10. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy  natychmiast powiadomić obsługę obiektu.  
11. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę  koszykową.
12. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć lub obsłudze hali sportowej.
13. Uprawiać sport na hali sportowej nie mogą osoby z przeciwskazaniami lekarskimi.
14. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby niećwiczące) mogą przebywać jedynie na widowni lub wydzielonej części hali.
15. GOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z hali sportowej w zakresie prowadzonych zajęć.
16. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, holu itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo.
17. Obowiązuję kategoryczny zakaz wspinania się po piłkochwytach zamontowanych na bocznych ścianach hali sportowej oraz po kotarze grodzącej halę sportową.
18. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach personel hali sportowej nie ponosi odpowiedzialności.
19. Korzystający z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikowi GOKSiR.
20. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.
21. Zabroniony jest wstęp osobom postronnym i nietrzeźwym do pomieszczeń hali sportowej.
22. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu i bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję ewakuacyjną.
23. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi i dyrekcji hali sportowej.
24. Dyrektor oraz upoważnieni pracownicy GOKSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień  - zakazać korzystania z hali sportowej.
25. W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu pracownicy GOKSiR mogą wezwać do opuszczenia obiektu i zakazać dalszego z niego korzystania, a w przypadku odmowy wezwać siły porządkowe lub Policję.
26. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zarządzający hala sportową, a w razie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń kodeks cywilny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny