Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie


wyniki

VI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN VI TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE

I. ORGANIZATOR TURNIEJU: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Krupskim Młynie

II. TERMIN I MIEJSCE:

1. Termin: 23.03.2019r. (sobota), godz 10.00

2. Miejsce rozgrywek: Hala sportowa w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2a

III. UCZESTNICTWO:

1. W Turnieju mogą uczestniczyć dowolne drużyny.

2. W Turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 16.03.2019r. uregulują wpisowe w kwocie 80zł na konto 78 8466 0002 0000 0042 2000 0003 (tytuł przelewu: opłata startowa za VI Turniej Piłki Nożnej, nazwa drużyny), prześlą poprawnie wypełniony i podpisany przez kapitana/kierownika drużyny, formularz zgłoszeniowy oraz dowód wpłaty na adres e-mail goksirkrupskimlyn@onet.pl lub dokonają wpłaty oraz uzupełnią formularz zgłoszeniowy u instruktora na hali sportowej w Krupskim Młynie (tel. kontaktowy: 32 476 82 11).

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej GOKSiRu.

4. Skład drużyny może liczyć maksymalnie 10, a minimalnie 6 zawodników.

5. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

6. W Turnieju mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach).

7. Wszyscy uczestnicy startują na własna odpowiedzialność- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała i sprzętu sportowego w trakcie rozgrywek. Organizator nie ubezpiecza zawodników poszczególnych drużyn.

8. W trakcie rozgrywek obowiązują zasady Fair Play.

9. Na terenie obiektu zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz ostatecznej interpretacji kwestii spornych.

IV. ZASADY GRY I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W TURNIEJU:

1. Mecze rozgrywane będą na hali sportowej w Krupskim Młynie, obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wg FIFA (wyjątki wyszczególnione będą w poniższych punktach).

2. Mecze Turnieju poprowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora rozgrywek, którzy odpowiadają za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego.Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko.

3. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.

4. Czas trwania meczu zostanie ustalony po zakończeniu rejestracji drużyn i ustaleniu systemu rozgrywek. Drużyna zobowiązuje się do sprawnego zajmowania i opuszczania boiska, w celu sprawnego przebiegu Turnieju.

5. Drużyny występują w 5 osobowych składach, (4+1) włącznie z bramkarzem; każda drużyna może dokonać zmian w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości.

6. Za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 2– minutową karą odsunięcia od gry (żółta kartka), bądź całkowicie wykluczony z gry (czerwona kartka).

7. Zawodnik odbywa karę przy stoliku sędziowskim, a za pomiar czasu kary, jak również możliwość powrotu na boisko po odbyciu kary odpowiada stolik sędziowski.

8. Bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest, aby za bramkarza odbywał karę zawodnik z pola).

9. Rzuty karne wykonywane będą z linii wskazanej przez sędziego.

10. Zmiany odbywają się w strefie zmian na linii bocznej boiska na własnej połowie (źle dokonana zmiana będzie karana karą 2 minut i rzutem pośrednim dla drużyny przeciwnej z miejsca , w którym rozgrywana była akcja).

11. W momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być przynajmniej 3 zawodników.

12. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

13. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości wskazanej przez sędziego.

14. W przypadku pięciominutowego spóźnienia się jednej z drużyn sędzia odgwizduje walkower (0:3) dla drużyny przeciwnej.

15. Wszystkie decyzje sędziów prowadzących mecze i/lub Organizatora są niepodważalne.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Uczestników Turnieju.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie) z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3;
  • kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie): e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl, tel. 32 284 84 50;
  • dane osobowe Uczestników (dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz wizerunek utrwalony w trakcie trwania Turnieju) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Turnieju oraz do celów promocyjnych i archiwalnych GOKSiR-u w Krupskim Młynie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  • dane osobowe Uczestników, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, nie będą przekazywane innym odbiorcom; z kolei utrwalony podczas Turnieju wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz na profilu na facebooku Administratora, a także wykorzystany w materiałach promocyjnych i publikacjach;
  • dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  • Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Uczestników danych osobowych jest warunkiem udziału w Turnieju. Uczestnicy są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w Turnieju;
  • dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

2. Każdy Uczestnik, zgłaszając swój udział w Turnieju, wyraża zgodę na dokumentowanie Turnieju przez Organizatora za pomocą obrazu oraz na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie wizerunku przez administratora danych tj. GOKSiR w Krupskim Młynie, utrwalonego podczas Turnieju do celów promocyjnych i archiwalnych instytucji (zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r., poz. 880, z póź. zm.)). Fotografie wykonane podczas Turnieju będą przechowywane w archiwum GOKSiR w Krupskim Młynie i mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz na profilu na facebooku instytucji, a także wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.

3. Osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. System rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu rejestracji drużyn.

2. Wszystkie drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych kostiumów sportowych (jednakowe koszulki, odróżniający się strój bramkarza).

3. Każdy zawodnik powinien posiadać dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający wiek.

4. Protesty powinny być zgłaszane bezpośrednio u Organizatora przez Kapitana bądź Przedstawiciela drużyny.

5. Zawodnik nie posiadający przy sobie dowodu tożsamości może zostać warunkowo dopuszczony do gry przez Organizatora.

6. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczów w innych drużynach.

7. Udział zawodnika nieuprawnionego do gry wg regulaminu Turnieju powoduje oddanie punktów walkowerem drużynie przeciwnej (weryfikowane są wówczas wszystkie wyniki spotkań w których zawodnik ten był wpisany do protokołu).

8. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc lekarską przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania Turnieju oraz za wszelkie uszczerbki na zdrowiu. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

10. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania Turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.

11. Zwycięzcą Turnieju zostaje drużyna, która zdobyła największą liczbę punktów.

12. W przypadku, gdy dwie bub więcej drużyn zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą: bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami, a przy remisie - różnica zdobytych i straconych bramek wszystkich meczy rozegranych w grupie.

13. Punktacja: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 pkt.

14. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach uczestniczy w Turnieju na własną odpowiedzialność ubezpieczając się przez Zakład Pracy lub indywidualnie. Każdy Zawodnik musi zapoznać się z powyższym punktem Regulaminu. Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na czynny udział w Turnieju, nie mogą brać udziału w rozgrywkach.

15. Za zajęcie I, II, III miejsca drużyny otrzymują nagrody ustalone przez Organizatora. Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja o tytuł „Król strzelców”, „Najlepszy bramkarz turnieju”.

16. Jeśli wykluczenia zawodników skutkują tym, iż na boisku znalazłoby się mniej niż 3 zawodników w jednej drużynie, mecz kończy się walkowerem dla drużyny przeciwnej.

17. Zawodnicy i publiczność zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas trwania imprezy.

18. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

19. Za niekulturalne zachowanie i/lub bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z Turnieju bez podania przyczyn i bez zwrotu kwoty wpisowego.

20. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.

21. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator lub wyznaczona przez Organizatora osoba.


Załączniki:

krupskimlyn.eu