Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie


wyniki

TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR PREZESA OSP POTĘPA

R E G U L A M I N VI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PREZESA OSP POTĘPA

1. ORGANIZATORZY: GOKSiR w Krupskim Młynie oraz OSP Potępa.

2 .TERMIN, MIEJSCE i PROGRAM ROZGRYWANIA TURNIEJU

a) Turniej odbędzie się 29.02.2020r. w hali sportowej w Krupskim Młynie przy ul. Dąbrowskiego 2a.

b) Program turnieju:

 • 8.30-9.00 otwarcie szatni
 • 9.00-9.10 otwarcie turnieju
 • 9.10-9.20 odprawa kapitanów
 • 9.30- 14.00 mecze turniejowe
 • 14.00- 14.30 zakończenie

3. ZASADY ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW, DRUŻYN ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

a) W turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 21.02.2020r. uregulują wpisowe w kwocie 80zł na konto 78 8466 0002 0000 0042 2000 0003 (tytuł przelewu: opłata startowa za VI turniej siatkówki, nazwa drużyny), prześlą formularz zgłoszeniowy oraz dowód wpłaty na adres e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl

b) W Turnieju nie mogą brać udziału czynni zawodnicy klubowi (okres karencji 12 miesięcy). Pkt ten nie dotyczy kobiet.

c) Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie GOKSiRu (w załączniku poniżej)

d) W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu rozgrywania turnieju ukończyły 15 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę pisemną od Opiekunów prawnych i przedstawić ją Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju.

e) W turnieju może brać udział drużyna min. 6 osobowa. Mogą to być drużyny męskie, damskie lub mieszane.

f) Drużyna powinna posiadać: swoją nazwę, wyznaczonego kapitana, a także telefon i adres e-mailowy do kontaktu.

g) W Turnieju mogą uczestniczyć tylko zawodnicy uprzednio wpisani do formularza zgłoszeniowego (zawodnik może zostać dopisany przed rozpoczęciem pierwszego meczu).

h) Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.

i) Drużyna składa się min. 6 osób, max. 12 osób.

j) Drużyna, która wycofa się z Turnieju na mniej niż 8 dni przed jego startem nie otrzyma zwrotu kwoty wpisowego.

k) Ilość drużyn jest ograniczona do 8 zespołów. O zakwalifikowaniu do Turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia, poprawnie wypełnionego i podpisanego przez kapitana/kierownika drużyny, formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty !!!!

l) Informacje o ilości zakwalifikowanych drużyn można uzyskać pod numerem 32 476-82-11

4. PUNKTACJA

za zwycięstwo drużyna otrzymuje:

 • w stosunku 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt, przegrana 0 pkt.
 • w stosunku 2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt, przegrana 1 pkt.

5. SPOSÓB ROZGRYWANIA TURNIEJ

a) Obowiązują przepisy PZPS.

b) Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy A i B, po 4 drużyny w każdej z grup. Mecze w grupach rozgrywane będą na boiskach bocznych systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów do 15, timbreak do 15, dwupunktowa przewaga;

c) W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów dwóch lub trzech drużyn w grupie o kolejności decydować będą bezpośrednie mecze między zainteresowanymi drużynami.

d) Do grupy finałowej przechodzą dwie pierwsze drużyny z grupy A i B, mecze rozgrywane będą systemem 1A-2B, 2A-1B przegrani grają o 3 miejsce, wygrani finał.

6. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

a) Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:

 • zawodnik/drużyna nie stawił/a się do zawodów lub spóźni się więcej niż 5 minut;
 • drużyna stawi się do rozpoczęcia ze zbyt małą liczbą zawodników;
 • drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego;
 • drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania;
 • w drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni;
 • zawodnik lub zawodnicy znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

b) Drużyna będzie wykluczona z Turnieju za:

 • spożywanie alkoholu lub palenie papierosów przez zawodników na terenie obiektu sportowego, gdzie przeprowadzone są zawody;
 • niesportowe zachowanie przez zawodników.

c) Dyskwalifikacja powoduje, że dotknięta nią zawodnik/drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w dalszej części rozgrywek.

d) Zachowanie zawodników i drużyn biorących udział w Turnieju jest oceniane przez sędziów i przedstawicieli Organizatora zawodów. W przypadku ukarania zawodnika lub drużyny przewinieniem dyskwalifikującym sprawę rozpatruje przedstawiciel Organizatora Turnieju, który podejmuje decyzję, określając sankcję za konkretne wykroczenie.

7. SĘDZIOWIE

a) Mecze Turnieju prowadzić będą osoby wyznaczone przez Organizatora.

b) Regulamin Turnieju zobowiązuje arbitra do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Uczestników Turnieju.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie) z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie): e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl, tel. 32 284 84 50;
 • dane osobowe Uczestników (dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz wizerunek utrwalony w trakcie trwania Turnieju) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Turnieju oraz do celów promocyjnych i archiwalnych GOKSiR-u w Krupskim Młynie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • dane osobowe Uczestników, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, nie będą przekazywane innym odbiorcom; z kolei utrwalony podczas Turnieju wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz na profilu na facebooku Administratora, a także wykorzystany w materiałach promocyjnych i publikacjach;
 • dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Uczestników danych osobowych jest warunkiem udziału w Turnieju. Uczestnicy są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w Turnieju;
 • dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

2. Każdy Uczestnik, zgłaszając swój udział w Turnieju, wyraża zgodę na dokumentowanie Turnieju przez Organizatora za pomocą obrazu oraz na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie wizerunku przez administratora danych tj. GOKSiR w Krupskim Młynie, utrwalonego podczas Turnieju do celów promocyjnych i archiwalnych instytucji (zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r., poz. 880, z póź. zm.)). Fotografie wykonane podczas Turnieju będą przechowywane w archiwum GOKSiR w Krupskim Młynie i mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz na profilu na facebooku instytucji, a także wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.

3. Osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

9. UWAGI KOŃCOWE

a) Zawodnicy/członkowie drużyny mogą wypożyczyć sprzęt (np. piłki na rozgrzewkę) od Organizatora Turnieju, jednakże na odpowiedzialność zawodnika/kapitana drużyny. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali.

b) Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach oraz osoby towarzyszące obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz przestrzegania przepisów gry.

c) Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez zawodnika/drużynę z Regulaminem Turnieju.

d) Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas Turnieju.

e) Zawodnicy biorący udział w Turnieju grają na własną odpowiedzialność.

f) W obiekcie, na terenie którego rozgrywany jest Turniej obowiązuje dla wszystkich wchodzących bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania innych środków odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych.

g) Prawo do interpretacji regulaminu Turnieju w Krupskim Młynie zastrzega sobie Organizator Turnieju.

h) W przypadku zmiany Regulaminu, drużyny startujące zostaną o tym powiadomione.


Załączniki:

GŁÓWNY PARTNER
ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ