Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie


wyniki

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

R E G U L A M I N

IV TURNIEJU SIATKÓWKI O PUCHAR PREZESA OSP POTĘPA

1.ORGANIZATORZY: GOKSiR w Krupskim Młynie oraz OSP Potępa.

2.TERMIN, MIEJSCE i PROGRAM ROZGRYWANIA TURNIEJU:

a) Turniej odbędzie się 21.01.2018r. w hali sportowej w Krupskim Młynie przy ul. Dąbrowskiego 2a.

b) Program turnieju:

 • 9.30 -10.00 otwarcie szatni
 • 10.00 -10.10 otwarcie turnieju
 • 10.10 -10.20 odprawa kapitanów
 • 10.30 - 17.00 mecze turniejowe
 • 17.00 - 17.30 zakończenie

3. ZASADY ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW, DRUŻYN ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) W turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 13.01.2018r. uregulują wpisowe w kwocie 80zł na konto 78 8466 0002 0000 0042 2000 0003 (tytuł przelewu: opłata startowa za turniej siatkówki, nazwa drużyny), prześlą formularz zgłoszeniowy oraz dowód wpłaty na adres e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl)

b) W Turnieju nie mogą brać udziału czynni zawodnicy klubowi (okres karencji 12 miesięcy). Punkt ten nie dotyczy kobiet.

c) Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie GOKSiR-u.

d) W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu rozgrywania turnieju ukończyły 15 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę pisemną od Opiekunów prawnych i przedstawić ją Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Turnieju.

e) W turnieju może brać udział drużyna min. 6 osobowa. Mogą to być drużyny męskie, damskie lub mieszane.

f) Drużyna powinna posiadać: swoją nazwę, wyznaczonego kapitana, telefon i adres e-mailowy.

g) W Turnieju mogą uczestniczyć tylko zawodnicy uprzednio wpisani do formularza zgłoszeniowego (zawodnik może zostać dopisany przed rozpoczęciem pierwszego meczu).

h) Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.

i) Drużyna składa się min. 6 osób, max. 10 osób.

j) Drużyna która wycofa się z turnieju na mniej niż 8 dni przed jego startem nie otrzyma zwrotu kwoty wpisowego.

k) Ilość drużyn jest ograniczona do 8 zespołów. O zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty !!!!

l) Informacje o ilości zakwalifikowanych drużyn można uzyskać pod numerem 32 284 84 50.

4.PUNKTACJA

za zwycięstwo drużyna otrzymuje :

 • w stosunku 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3pkt, przegrana 0 pkt.
 • w stosunku 2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt, przegrana 1pkt.

5.DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

a) Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:

 • zawodnik/drużyna nie stawił/a się do zawodów lub spóźni się więcej niż 5 minut;
 • drużyna stawi się do rozpoczęcia ze zbyt małą liczbą zawodników;
 • drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego;
 • drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania;
 • w drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni;
 • zawodnik lub zawodnicy znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

b) Drużyna będzie wykluczona z Turnieju za:

 • spożywanie alkoholu lub palenie papierosów przez zawodników na terenie obiektu sportowego, gdzie przeprowadzone są zawody;
 • niesportowe zachowanie przez zawodników.

c) Dyskwalifikacja powoduje, że dotknięta nią zawodnik/drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w dalszej części rozgrywek.

d) Zachowanie zawodników i drużyn biorących udział w Turnieju jest oceniane przez sędziów i przedstawicieli Organizatora zawodów. W przypadku ukarania zawodnika lub drużyny przewinieniem dyskwalifikującym sprawę rozpatruje przedstawiciel Organizatora Turnieju, który podejmuje decyzję, określając sankcję za konkretne wykroczenie.

6. SĘDZIOWIE

a) Mecze Turnieju prowadzić będą osoby wyznaczone przez Organizatora

b) Regulamin Turnieju zobowiązuje arbitra do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania.

7. UWAGI KOŃCOWE

a) Zawodnicy/członkowie drużyny mogą wypożyczyć sprzęt (np. piłki na rozgrzewkę) od Organizatora Turnieju, jednakże na odpowiedzialność zawodnika/kapitana drużyny. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali.

b) Zawodnicy oraz zespoły uczestniczące w rozgrywkach, osoby towarzyszące obowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień i przestrzegania przepisów gry.

c) Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez zawodnika/drużynę z regulaminem Turnieju.

d) Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas Turnieju.

e) Zawodnicy biorący udział w Turnieju grają na własną odpowiedzialność.

f) W obiekcie, na terenie którego rozgrywany jest turniej obowiązuje dla wszystkich wchodzących bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania innych środków odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych.

g) Prawo do interpretacji regulaminu Turnieju w Krupskim Młynie zastrzega sobie Organizator Turnieju.

h )W przypadku zmiany Regulaminu, drużyny startujące zostaną o tym powiadomione.


krupskimlyn.eu