Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie


wyniki

Deklaracja dostępności strony internetowej

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (dokumenty PDF, skany dokumentów),
 • brak opisów alternatywnych do zdjęć, załączników i skanów,
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty przekazane do publikacji w formie skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Spałek.
 • E-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl
 • Telefon: 32 476 82 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
 • Adres: 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 3
 • E-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl
 • Telefon: 32 284 84 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (siedziba główna), ul. Zawadzkiego 3

 • dostęp do pomieszczeń głównej siedziby z głównego wejścia jest zapewniony dla osób niepełnosprawnych; drzwi główne umożliwiają swobodne wejście do pomieszczeń instytucji,
 • przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych - brak wydzielonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • w pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych - tablicy nawigującej,
 • korytarz umożliwia swobodny dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych; wewnątrz budynku brak schodów i wind,
 • w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (czasowo niedostępna),
 • brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do pomieszczeń GOKSiR-u można wchodzić z psem asystującym,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Klub w Ziętku, Ziętek 2, 42-693 Ziętek

 • Dostęp do wejścia głównego nie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami (do wejścia prowadzą schody bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń pierwszego i ostatniego schodka).
 • W pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych – tablicy nawigującej.
 • W pobliżu brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe do Klubu szklane.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych. Do toalety prowadzą wąskie schody utrudniające swobodne wejście.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do pomieszczeń Klubu można wchodzić z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dom Kultury w Potępie, ul. Tarnogórska 4A, 42-693 Potępa

 • Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest możliwy dzięki podjazdowi, wyposażonemu w poręcz, od strony Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Przed budynkiem, znajduje się parking dla samochodów osobowych – brak wydzielonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • W pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych – tablicy nawigującej.
 • W budynku na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (dostęp od strony Ochotniczej Straży Pożarnej).
 • Wewnątrz budynku znajdują się schody (bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych); budynek nie posiada wind.
 • Obsługa petentów niepełnosprawnych ruchowo jedynie na sali głównej Domu Kultury (wejście od strony Ochotniczej Straży Pożarnej).
 • Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do pomieszczeń Domu Kultury można wchodzić z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Hala Sportowa, ul. Dąbrowskiego 2A, Krupski Młyn

 • Dostęp do pomieszczeń Hali Sportowej w Krupskim Młynie z głównego wejścia zapewniony jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi główne budynku umożliwiają swobodne wejście do pomieszczeń budynku.
 • W pobliżu brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (najbliższe przy sąsiadującej z halą Szkole Podstawowej).
 • W pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych – tablicy nawigującej.
 • Korytarze umożliwiają swobodny dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
 • Wewnątrz budynku brak schodów i wind.
 • W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 • Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do pomieszczeń Hali Sportowej w Krupskim Młynie można wchodzić z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • strona internetowa jest dostępna w przeglądarkach internetowych,
 • stronę internetową da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie trwają prace nad nową stroną internetową spełniającą wszystkie kryteria dostępności cyfrowej.

GŁÓWNY PARTNER
ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ